Konstytucja dla Biznesu – nowe prawo dla przedsiębiorców

Od 30 kwietnia bieżącego roku obowiązuje tzw. Konstytucja dla Biznesu czyli nowa ustawa – Prawo przedsiębiorców, która zastąpiła dotychczasową ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.

Wśród rozwiązań wprowadzonych przez w/w ustawę znalazła się m.in. tzw. „ulga na start” – uprawnienie, z którego skorzystają  przedsiębiorcy rozpoczynający działalność, polegająca na tym, że przez pierwsze 6 miesięcy funkcjonowania firmy jej założyciele będą opłacali wyłącznie składkę zdrowotną.

Z w/w ulgi może skorzystać przedsiębiorca, który: podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy lub podejmuje działalność ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Kolejną nowością jest wprowadzenie możliwości prowadzenia działalności w małym rozmiarze, bez obowiązku rejestracji oraz uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne, czyli tzw. „firma na próbę”. Działalność gospodarcza tego rodzaju może być prowadzona przez osoby fizyczne, których przychody z działalności nie przekroczą w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia i które w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywały działalności gospodarczej.

Konstytucja dla Biznesu zmieniła również instytucję zawieszenia działalności gospodarczej. Została wprowadzona możliwość zawieszenia działalności przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni. Podmioty wpisane do KRS mogą wciąż zawiesić działalność na czas od 30 dni do 24 miesięcy. Została również wprowadzona możliwość zawieszenia działalności mimo zatrudnienia pracowników będących na urlopach macierzyńskim lub wychowawczym.

Co istotne, dzięki nowym przepisom przedsiębiorcy nie będą już musieli posługiwać się numerem REGON. Identyfikacja przedsiębiorcy w urzędowych rejestrach będzie następować na podstawie numeru identyfikacji podatkowej (NIP).