Program „KLUB” Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz najważniejsze zmiany w Prawie o Stowarzyszeniach

Do 31 sierpnia 2016 r. kluby sportowe mogą ubiegać się o dofinansowanie działalności przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT). Jednocześnie zwracamy uwagę na ważne zmiany w Prawie o Stowarzyszeniach.

Dofinansowanie w ramach programu „KLUB”

Ministerstwo ogłosiło termin II naboru wniosków o dofinansowanie działalności klubów sportowych w ramach programu „KLUB”. Termin na złożenie wniosku upływa wraz z końcem sierpnia. Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie nastąpi nie później niż 30 września 2016 r., natomiast program może być realizowany wyłącznie w okresie od 1.07 do 15.12.2016 r.

Adresatami programu są kluby sportowe (działające w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskie kluby sportowe.

Do rozdysponowania w ramach II naboru pozostaje kwota 8 591 900 zł. Klub jednosekcyjny może ubiegać się o dofinansowanie wynoszące 10.000 zł, a klub wielosekcyjny o wsparcie więcej niż jednej sekcji kwotą 15.000 zł.

Dofinansowanie można przeznaczyć na wynagrodzenie szkoleniowca, organizację obozu sportowego lub zakup sprzętu sportowego.

W ramach wnioskowanego dofinansowania, uczestnikami zajęć oraz obozów sportowych mogą być wyłącznie dzieci lub młodzież do 18. roku życia.

Klub, który zamierza złożyć wniosek musi prowadzić zarejestrowaną działalność sportową co najmniej przez 3 lata, natomiast kosztorys zadania, o dofinansowanie którego ubiega się wnioskodawca, musi przewidywać udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł nie mniejszy niż 10 % całości kosztów zadania. Udział własny może być pokryty np. ze środków jednostek samorządu terytorialnego.

Istotne zmiany w Prawie o Stowarzyszeniach

Ustawa o sporcie przewiduje w art. 3, że działalność sportowa jest prowadzona w szczególności w formie klubu sportowego, który działa, jako osoba prawna.

Osobowość prawną uzyskują z chwilą wpisu (lub po wpisie) do rejestru m. in. spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna), fundacje lub stowarzyszenia.

Decydując się na założenie klubu sportowego w formie stowarzyszenia należy pamiętać, że jest to dobrowolne, samorządne, trwałe zrzeszenie o celach niezarobkowych.

Ponieważ jeździeckie kluby sportowe działają najczęściej w formie stowarzyszenia, warto przybliżyć najważniejsze zmiany w Prawie o Stowarzyszeniach wprowadzone ustawą o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw z dnia 25 września 2015 r., która weszła w życie 20 maja b.r. (Nowelizacja).

W kontekście zakładania stowarzyszeń – ważną zmianą jest zmniejszenie wymaganej liczby członków – założycieli stowarzyszenia z 15 do 7 osób. Dodatkowo, uproszczeniu uległa cała procedura. Sprecyzowano również, że zarówno postępowanie o wpis, jak i postępowanie o zmianę wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego jest wolne od opłat sądowych.

Zmiany dotyczą także stowarzyszeń już istniejących. Przykładowo, sprecyzowano, że do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

W statucie stowarzyszenia można też uwzględnić uprawnienie do otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

Przyjęto także jednolite zasady reprezentacji stowarzyszenia w umowach między członkiem zarządu a stowarzyszeniem oraz w sporach z członkiem zarządu. Postanowiono, że w takich sytuacjach stowarzyszenie reprezentowane będzie przez członka organu kontroli wewnętrznej wskazanego w uchwale tego organu lub pełnomocnika powołanego uchwałą walnego zebrania członków (zebrania delegatów).

Dodatkowo, sprecyzowano kompetencje organu nadzoru.

Co ważne, kluby sportowe działające w formie stowarzyszeń mają 2 lata od dnia wejścia w życie Nowelizacji, na dostosowanie swoich statutów do wymagań znowelizowanej ustawy. Termin na dostosowanie statutów upływa zatem 20 maja 2018 r.

6 sierpnia 2016