Noworoczne zmiany w przepisach dotyczących jeździectwa i hodowli koni

Nowy Rok 2016 przywitaliśmy hucznie, a ten przyniósł nam kolejne zmiany w prawie, w tym w przepisach dotyczących jeździectwa.

Na swojej stronie internetowej PZJ opublikował nowe regulacje obowiązujące w 2016 roku tj. Regulamin rejestracji i licencjonowania oraz Warunki i tryb uzyskiwania uprawnień sportowych w Powożeniu.

Wprowadzony został nowy druk rejestracyjno-licencyjny zawodnika, który przewiduje oświadczenie zawodnika (lub rodzica w przypadku zawodnika niepełnoletniego) o posiadaniu aktualnych badań i polisy ubezpieczeniowej NNW zamiast załączania dokumentów źródłowych. PZJ dopuścił również możliwość rejestracji zawodnika i wykupienia licencji drogą elektroniczną wraz z wniesieniem opłat on-line. Od nowego roku istnieje również możliwość wykupienia licencji wstępnej bez konieczności posiadania brązowej odznaki jeździeckiej. Zawodnicy startujący w kategorii junior młodszy i zawodnicy do lat 16 startujący na kucach zostali zwolnieni z konieczności wykupienia licencji krajowych dla siebie i koni.

http://pzj.pl/node/mniej-biurokracji-wi%C4%99cej-odpowiedzialno%C5%9Bci

Pamiętajmy również, że od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe zasady iden­ty­fi­ka­cji konio­wa­tych oraz nowy wzór paszportu konia, zgodne z Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/262 z dnia 17 lutego 2015 r., określającym, na podstawie dyrektyw Rady 90/427/EWG i 2009/156/WE, zasady dotyczące metod identyfikacji koniowatych (rozporządzenie w sprawie paszportu konia).

http://www.lexhippica.pl/blog/item/29-nowe-rozporzadzenie-wykonawcze-w-sprawie-paszportu-koni

Na stronach FEI ukazały się zaktualizowane przepisy ogólne FEI oraz dotyczące poszczególnych dyscyplin jeździeckich wraz z wersjami regulacji z widocznymi zmianami (mark-up version).

http://www.fei.org/fei/regulations/general-rules

Ważny komunikat dla wszystkich pracodawców i pracowników ośrodków i klubów jeździeckich zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas określony. Od nowego roku pracodawca może zawrzeć tylko trzy umowy o pracę na czas określony, maksymalnie na 33 miesiące. Ta reguła nie będzie obowiązywać m.in. w przypadku zastępstwa innego pracownika, prac sezonowych i dorywczych, jak również w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie, jeżeli zawarcie w danym przypadku umowy o pracę służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy. Zmienią się także okresy wypowiedzenia. W przypadku umowy zawartej na krócej niż pół roku pracodawca będzie miał obowiązek wypowiedzieć ją z dwutygodniowym wyprzedzeniem. W przypadku umowy zawartej na więcej niż pół roku będzie to miesiąc, a przy zatrudnieniu przez co najmniej trzy lata – trzy miesiące.

Nowelizacja będzie miała wpływ także na umowy o pracę trwające w chwili wejścia w życie nowych przepisów. Jeżeli były one zawarte na okres dłuższy niż sześć miesięcy, to będą podlegały nowym przepisom.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141

Istotne zmiany w prawie również dla wszystkich zatrudniających i zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw wprowadza od 1 stycznia 2016 r. obowiązek odprowadzania składek do ZUS od wszelkich umów zlecenia do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jeśli podstawa wymiaru składek z pierwszej umowy będzie niższa od kwoty minimalnej płacy w 2016 r. (1850 zł brutto), to kolejna umowa także będzie podlegać ZUS. Nowelizacja uniemożliwia tym samym zawieranie podwójnych umów, w taki sposób, aby uniknąć płacenia składek ZUS. Dotychczas było to możliwe przy zawarciu dwóch umów – jednej na niską kwotę, od której odprowadzana była niska składka i drugiej, z wyższą kwotą, która nie była oskładkowana.

http://www.rp.pl/ZUS/309249965-Skladki-ZUS-od-umowy-zlecenia-od-1-stycznia-2016.html#ap-1

4 stycznia 2016