Nowe rozporządzenie wykonawcze w sprawie paszportu koni

W dniu 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 2015/262 z dnia 17 lutego 2015 r., określającezasady dotyczące metod identyfikacji koniowatych (rozporządzenie w sprawie paszportu konia).

Przedmiotowe rozporządzenie zawiera szereg istotnych przepisów, w tym co najważniejsze wprowadza nowy wzór paszportu konia. Szcze­gólną uwagę należy zwrócić na przepisy przejściowe rozporządzenia (art. 43), w tym ust. 2, który stanowi, że konie, które urodziły się w Unii lub zostały przywiezione do Unii z państwa trzeciego po dniu 30 czerwca 2009 r. i które nie zostały zidentyfikowane zgodnie z dotychczas obowiązującym rozporządzeniem (WE) nr 504/2008 do dnia 31 grudnia 2015 r., będą identyfikowane zgodnie z nowym rozporządzeniem i w zależności od dostępności informacji na temat ich tożsamości, otrzymają zastępczy dokument identyfikacyjny lub duplikat dokumentu identyfikacyjnego.

Rozporządzenie przewiduje również utworzenie centralnej bazy danych w każdym państwie członkowskim, zawierającej dane identyfikacyjne wszystkich koniowatych utrzymywanych w gospodarstwach położonych w odpowiednim państwie członkowskim. Termin „gospodarstwo” oznacza wg rozporządzenia „placówkę rolniczą lub treningową, stajnię lub każde pomieszczenie lub zakład, w którym koniowate są zwykle trzymane lub hodowane, bez względu na to, do czego są one przeznaczone, oraz rezerwaty przyrody, w których koniowate żyją na wolności”. Utworzenie centralnych baz danych umożliwi wymianę informacji między państwami członkowskimi.

Założeniem w/w rozporządzenia było również, aby to przede wszystkim posiadacz zwierzęcia z rodziny koniowatych, który może – ale nie musi – być jego właścicielem, był odpowiedzialny za identyfikację konia zgodnie z rozporządzeniem. Zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia w przypadku, gdy posiadacz nie jest właścicielem ani jednym z właścicieli zwierzęcia z rodziny koniowatych, działa on zgodnie z nowym rozporządzeniem w imieniu właściciela i w porozumieniu z nim. Państwa członkowskie i instytucje wydające dokumenty identyfikacyjne mogą jednak wymagać, aby wniosek o uzyskanie dokumentu identyfikacyjnego lub wniosek o zmianę danych identyfikacyjnych w istniejącym dokumencie był składany przez właściciela (art. 3 ust. 3).

1 grudnia 2015